Αρχική Σελίδα » Σκοπός

Απόσπασμα από Καταστατικό του Πτωχοκομείου Θήρας

...."ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

     Σκοπός

   Άρθρον 2ον

Σκοπός του ιδρύματος τούτου αφ' ενός μεν είναι ο περιορισμός

της επαιτείας και αφ' ετέρου η παροχή ασύλου, διατροφή και

συντήρησις και εν γένει η εν αυτώ περίθαλψις Θηραίων εντελώς

ανικάνων προς εργασίαν και μη εχόντων τέκνα, αδελφούς ή

αδελφάς δυναμένους να παρέχωσιν εις αυτούς τα προς συντήρησιν

μέσα.

   Άρθρον 3ον

Δικαίωμα εισαγωγής εις το ίδρυμα έχουσι κυρίως οι σταθερώς εν

Θήρα διαμένοντες και υπό τας ανωτέρω συνθήκας διατελούντες.

Δύνανται όμως, εφ' όσον οι πόροι αυτού επιτρέπουσι, να εισάγω-

νται και πτωχοί Θηραίοι εκτός της Θήρας διαμένοντες ή και ξένοι

τοιούτοι. Εν η περιπτώσει ήθελε παρουσιασθή τις δωρών εις το

Πτωχοκομείον ακίνητον ή μετρητά τόσα, όσον το ετήσιον εισόδη-

μα είναι αρκετόν προς διατήρησιν του εν αυτώ, ούτος μετ' απόφασιν

του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται ως τρόφιμος εν αυτώ, το

αυτό ισχύει και δια πάντα υπέρ της διατηρήσεως του οποίου άλλος

ήθελε δωρήση εις το Ταμείον ποσόν ως ανωτέρω."....